English                                                                                                          Deutsch

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Στην Αυστρία υπάρχουν 16 κρατικά Πανεπιστήμια, 6 Ανώτατες Σχολές Tεχνών και Μουσικής (Kunstuniversitäten), 21 Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών (Fachhochschulen), 13 ιδιωτικά Πανεπιστήμια (Privatuniversitäten), 14 Ανώτατες Σχολές Παιδαγωγικών Σπουδών ( 9 κρατικές και 5 ιδιωτικές).

Τα Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών παρέχουνανώτερη εκπαίδευση επαγγελματικής κατεύθυνσης. Αυτό διαπιστώνεται και στα προγράμματα σπουδών τους τα οποία συμπεριλαμβάνουν πρακτική εξάσκηση σαν υποχρεωτικό μέρος των σπουδών. Εαν ψάχνετε συγκεκριμένο κλάδο σπουδών και δε γνωρίζεται πια από τα πανεπιστήμια της Αυστρίας τον προσφέρουν, μπορείτε να συμβουλευτήτε την ιστοσελίδα επιλογής προγραμμάτων.

Τα τελευταία χρόνια τα Αυστριακά Πανεπιστήμια έχουν προχωρήσει ακολουθώντας τη Συνθήκη της Μπολόνια στην αναδιάρθρωση των σπουδών σε τρεις κύκλους (Βachelor, Μaster, Doctorate degrees). Εξακολουθεί να υπάρχει παράλληλα και το σύστημα με τους δύο κύκλους σπουδών για ορισμένους κλάδους και τα παραδοσιακά προγράμματα σπουδών που απονέμουν τον τίτλος Magistra ή Magister και το Diplomingenieur(in)  στην Μηχανολογία ( διάρκεια  σπουδών 4-6 χρόνια ).

 

 

Κριτήρια εισδοχής στα πανεπιστήμια της Αυστρίας

 

Α) Οι αιτήσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της Αυστρίας θα

     πρέπει να στέλνονται απευθείας στο εκάστοτε πανεπιστήμιο

     αφού δεν υπάρχει κεντρικό σύστημε υποβολής αιτήσεων. Σε αρκετά

     Πανεπιστήμια μπορεί ο υποψήφιος φοιτητής να κάνει προεγγραφή

     μέσω του διαδικτύου και στη συνέχεια να στείλει όλα τα

     απαιτούμενα πιστοποιητικά.

 

   Προθεσμία για αιτήσεις

    Η ημερομηνία λήξης των αιτήσεων για :

    α) το χειμερινό εξάμηνο είναι η 1ηΣεπτεμβρίου

    β) το καλοκαιρινό εξάμηνο είναι η 1ηΦεβρουαρίου.


    Υπάρχει και μια επιπρόσθετη συμπληρωματική περίοδος υποβολής

    αιτήσεων , αλλά με επιβάρυνση στα δίδακτρα σπουδών κατά 10 %.:

    α ) 30 Νοεμβρίου για το χειμερινό εξάμηνο

    β ) 30 Απριλίου για το καλοκαιρινό.

 


Β)  Γενικά κριτήρια εισδοχής: Για προγράμματα πρώτου κύκλου

     σπουδών (Bachelor) θεωρείται απαραίτητο δικαιολογητικό το

    απολυτήριο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το οποίο πρέπει να

     αποδεικνύει την απαιτούμενη γνώση για την παρακολούθηση

     μαθημάτων στη σχολή της επιλογής τους. Εάν στη δευτεροβάθμια

     εκπαίδευση η διδασκαλία ορισμένων συναφών με τις εν λόγω

     σπουδές μαθημάτων ήταν ανεπαρκής, οι υποψήφιοι πρέπει να

     δώσουν συμπληρωματικές εξετάσεις στο πανεπιστήμιο. Σε

     ορισμένους κλάδους σπουδών οι θέσεις δίνονται σε ανταγωνιστκή

     βάση και έτσι απαιτείται υψηλή βαθμολογία στο απολυτήριο λυκείου.

     Φοιτητές προερχόμενοι από κράτη- μέλη της Ε.Ε.  μπορούν να

     μετατρέψουν τους βαθμούς τους σύμφωνα με το Αυστριακό σύστημα

     βαθμολόγησης χρησιμοποιώντας το EuropeanGradeConverter.

 

 

Γ) Για ορισμένους κλάδους σπουδών όπως η ιατρική, οδοντιατρική,

    ψυχολογία κτλ. ο αριθμός θέσεων είναι περιορισμένος και για αυτό

    οι υποψήφιοι πρώτα θα πρέπει να παρακαθίσουν  και να επιτύχουν

    σε σχετικές εισαγωγικές εξετάσει. Απαραίτητη προϋπόθεση για

    επιτυχία στις συγκεκριμένες εξετάσεις είναι η γνώση της

    Γερμανικής γλώσσας σε επίπεδο Β2. 

 

Δ) Ταυτότητα ή διαβατήριο


Ε)  Οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν

     επαρκή γνώση της Γερμανικής γλώσσας.


Z) Ειδικά κριτήρια εισδοχής: εισχύουν μόνο για ορισμένους κλάδους.

     Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι φοιτητές δεν έχουν καλύψει

     επαρκών συγγεκριμένα μαθήματα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση,

     τότε χρειάζεται να παρακαθήσουν σε συγγεκριμένες εξετάσεις πριν

     την παραχώρηση άδειας εγγραφής.

   

Για παραιτέρω πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτήτε την  

ιστοσελίδα του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Επιστημών και Ερευνών της Αυστρίας.

 

Γνώσητης γερμανικής γλώσσας


Η κύρια γλώσσα διδασκαλίας στα πανεπιστήμια της Αυστρίας είναι τα Γερμανικά. Για να φοιτήσουν στα ανώτατα ιδρύματα της Αυστρίας, είναι απαραίτητο οι υποψήφιοι να αποδείξουν ότι κατέχουν επαρκή γνώση της Γερμανικής γλώσσας σε επίπεδο Β2 και σε κάποιους κλάδους απαιτείται το επίπεδο C1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Για σκοπούς εισδοχής αναγνωρίζονται διάφορα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας όπως το Αυστριακό Δίπλωμα Γερμανικής Γλώσσας  (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) το οποίο είναι ένα σύστημα εξετάσεων, διεθνώς αναγνωρισμένο.

Πολλά πανεπιστήμια προσφέρουν στους νέους φοιτητές μαθήματα Γερμανικών στα πλαίσια των προπαρασκευαστικών μαθημάτωντης Αυστριακής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών που προσφέρονται στις πόλεις Vienna, Graz και Leoben. Για παιρετέρω μαθήματα Γερμανικών μπορείτε να συμβουλευτήτε την ιστοσελίδα του Αυστριακού συνδέσμου ινστιτούτων ξένων γλωσσών CampusAustria.

Σε κάποια πανεπιστήμια ή Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών με διεθνή προγράμματα προσφέρεται και η δυνατότητα  σπουδών στην αγγλική γλώσσα.

 

Δίδακτρα


Οι φοιτητές των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν υπερβεί το καθορισμένο όριο διάρκειας  σπουδώνγια περισσότερο από δύο εξάμηνα δεν πληρώνουν  δίδακτρα για τα Πανεπιστήμια και τις Ανώτατες Σχολές Τεχνών και Μουσικής.Τα Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών έχουν το δικαίωμα να χρεώνουν δίδακτρα.

Είναι υποχρεωτικό για όλους τους φοιτητές να πληρώνουν στην Αυστριακή Ένωση Φοιτητών το ποσό των € 16.50 για κάθε εξάμηνο.

 

Μηνιαίο κόστος ζωής


Τα μηνιαία έξοδα διαβίωσης , ικανοποιώντας τις βασικές ανάγκες υπολογίζονται γύρω στα 800 ευρώ. Σε περίπτωση που κάποιος δεν επιθυμεί να μένει σε φοιτητικές εστίες το κόστος αυξάνεται σημαντικά.

 

Χρηματοδοτήσεις και υποτροφίες 


Το αυστριακό κράτος παρέχει στους φοιτητές άμεση και έμμεση ενίσχυση των σπουδών τους με διάφορες μορφές. Η έμμεση ενίσχυση χορηγείται ανεξάρτητα από την ανάγκη των φοιτητών και αποτελεί μέρος των κρατικών επιδοτήσεων στις σπουδές τους. Οι άμεσες επιδοτήσεις αφορούν κρατικές παροχές όπως υποτροφίες και φοιτητικά δάνεια. Οι φοιτητές από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαιούνται να λαμβάνουν όλες αυτές τις παροχές , όπως και οι αυστριακοί φοιτητές, με βάση τους κοινοτικούς κανόνες που ισχύουν για τα κράτη – μέλη.

Αναφορικά με τις αυστριακές υποτροφίες που χορηγούνται σε αλλοδαπούς φοιτητές, πτυχιούχους και επιστήμονες, επισημαίνεται ότι η προκήρυξη υποτροφιών πραγματοποιείται μέσω της αυστριακής τράπεζας δεδομένων για υποτροφίες και η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων μέσω της ιστοσελίδας: www.scholarships.at.

 

Ιατρική μέριμνα


Οι ξένοι φοιτητές που επιθυμούν να σπουδάσουν στην Αυστρία, για να εγγραφούν στο πανεπιστήμιο της επιλογής τους θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό υγείας. Είναι απαραίτητο επίσης να κάνουν ασφάλεια υγείας στην Αυστρία ή να προσκομίσουν πιστοποιητικό από την Εθνική Υπηρεσία Υγείας από την χώρα προέλευσης τους αν υπάρχει διμερής κρατική συμφωνία μεταξύ Αυστρίας και της χώρας αυτής.

 

 

Διαμονή

ΗΑυστριακή Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών(OeAD) προσφέρει διαμονή σε χαμηλές τιμές. Επίσηςμπορείτε να αποταθείτε στις εξής ιστοσελίδες:

http://www.jobwohnen.at/?id=198

Ξενώνες Νέων http://www.oejhv.at/index.php?id=28&L=1

STUWO Gemeinnützige Studentenwohnbau Aktiengesellschaft http://www.stuwo.at/en/

Österreichische JungArbeiterBewegung http://www.oejab.at/


Επιπρόσθετες ιστοσελίδες για γενικές πληροφορίες


http://www.studysmart.gr/studies-in-austria

 

 

Μαθήματα Γερμανικών στην Αυστρία http://www.oesterreichinstitut.at/deutschlernen0.html